Poder(できる)2

Poder(できる)dekiru posso, pode, podemos, podem Posso dar uma olhada? ちょっと見てもいいですか? chotto mitemo iidesuka? Posso preguntar o seu nome mais uma vez? お名前、もう一度うかがってもいいですか? onamaê mo ichido ukagattemo iidesuka? Posso ter o número de seu telefono? 電話番号を教えていただけますか? denwa bango wo oshietê itadakemasuka? Pode fazer o favor de me ensinar como se usa? お手数ですが、使い方を教えていただけますか? otesuu desuga tsukaikata wo oshiete itadakemasuka? Pode fazer

Poder(できる)

Poder(できる)dekiru posso, pode, podemos, podem Pode tomar bebida alcoóla? お酒は飲めますか? osake wa nomemasuka? Você bebe muito? お酒はたくさん飲みますか? osake wa takusan nomimasuka? Não. Não posso beber muito. いいえ。あまり飲めないんです。 iie. amari nomenain desu. Será qué tem alguma comida da qual você não gosta? 苦手な食べ物はありますか。 nigatena tabemono wa arimasuka? Posso comer qualquer comida. 何でも食べられます。 nandemo taberaremasu. Come foi a conversa? 話し合いはどうでしたか? hanashiai wa do

Haver (…間…する)

Haver (…間…する)… kan …suru hei, hás, há, havemos, haveis, hão Há qunato tempo vocês viven nesta cidade? ここにはどれくらい住んでいるんですか? kokoniwa dorekurai sumde irun desuka? Nós vivemos aqui há três meses. 3か月です。 sankagetsu desu Há quanto tempo você mora aqui no Japão? 日本にはどれくらい住んでいるんですか? nihonniwa dorekurai sumde irun desuka? Eu moro há três anos. 3年です。 sannen desu O que aconteceu com você? どうしたんですか? doshitan

Ir(行く)

Ir(行く)iku vou, vai, vamos, vão Frequência 頻度 hindo Com que frequência você vai fazer compras? どれくらいの頻度で買い物するんですか? dorekurai no hindo dê kaimono surun desuka? Com que frequência você vai ver sua família? どれくらいの頻度でご家族に会いに行くんですか? dorekurai no hindo dê gokazoku ni ai ni ikun desuka? Com que frequência você vai de viagem? どれくらいの頻度で旅行に行くんですか? dorekurai no hindo dê ryoko ni ikun desuka? Com

Abrir(開く)

Abrir(開く)aku/hiraku abro, abre, abrimos, abrem A que horas a loja de departamentos abre? デパートは何時に開くんですか? depaato wa nanji ni akun desuka? A que horas a padaria abre? パン屋は何時に開くんですか? panya wa nanji ni akun desuka? A que horas a prefeitura abre? 市役所は何時に開くんですか? shiyakusho wa nanji ni akun desuka? Ela abre às dez horas. 10時です。 jyuji desu. A que horas o banco

Assistir(見る・見物する)

Assistir(見る・見物する)miru/kembutsu suru assisto, assiste, assistimos, assistem Você freqüentemente assiste a um jogo de futebol? サッカーの試合は、よく見に行くんですか? sakkaa no shiai wa yoku mini ikun desuka? Sim, assisto todos fins de semana. はい、毎週、週末に見に行きます。 hai, maishu shumatsu ni mini ikimasu Não, eu sou muito atarefado. いいえ、とても忙しくて。 iie, totemo isogashikute Não, mas meus pais assistem às vezes. いいえ、でも両親は時々見に行きます。iie, demo ryoshin wa tokidoki mini ikimasu

Comer(食べる)Beber(飲む)

Comer(食べる)/Beber(飲む)taberu/nomu como, come, comemos, comem bebo, bebe, bebemos, bebem Você freqüentemente come na cidade? 外食は、よくするんですか? gaishoku wa yoku surundesuka? Sim, eu sempre como fora. はい、いつも外食です。 hai, itsumo gaishoku desu Não, eu sempre como em casa. いいえ、いつも家で食べます。 iie, itsumo iê dê tabemasu Você é capaz de beber muito? お酒は、たくさん飲むんですか? osake wa takusan nomundesuka? Sim, gosto de saqué. はい、お酒が好きです。 hai, osakê ga

Pretender(しよう)

Pretender(しよう)shiyo pretendo, pretende, pretendemos, pretendem O que você quer fazer no futuro? 将来的には何をしたいですか? shorai teki niwa nani wo shitai desu ka? Eu pretendo comnçar o curso de japonês. 日本語の講座を受けようと思います。 nihongo no koza wo ukeyo to omoimasu. Eu pretendo aprender portugês. ポルトガル語を習おうと思います。 porutogarugo wo narao to omoimasu. Eu pretendo voltar a estudar espanhol. スペイン語の勉強をもう一度しようと思います。 supeingo no benkyo wo mo ichido

Viver(暮らす)

Viver(暮らす)kurasu vivo, vive, vivemos, vivem Onde você vive? どちらにお住まいですか? dochira ni osumai desu ka? Vivo em Tóquio há dez anos. 東京に10年住んでいます。 tokyo ni jyu nen sundê imasu Agora eu somente visito Tóquio. Vivo no Rio de Janeiro. 今は東京に来てますけど、住んでいるのは、リオデジャネイロです。 ima wa tokyo ni kitê masu kedo, sundê iru nowa rio de janeiro desu Você vive com sua familía? ご家族とお住まいですか? gokazoku

Despedidas(別れる時の挨拶)

Despedidas(別れる時の挨拶)wakareru toki nô aisatsu Finque mais tempo! もう少しゆっくりしていってください。 mô sukoshi yukkuri shite itte kudasai Obrigado, mas tenho que ir agora. ありがとうございます。でも、もう行かないと。 arigatogozaimasu. demô mô ikanai tô Obrigado, mas tenho que ir trabalhar. ありがとうございます。でも、仕事に行かないと。 arigatogozaimasu. demô shigotô ni ikanai tô Obrigado, mas tenho que ir para casa. ありがとうございます。でも、帰らないと。 arigatogozaimasu. demô kaerani tô Obrigado, mas tenho que voltar para casa. ありがとうございます。でも、家に戻らないと。 arigatogozaimasu.