Mês: outubro 2017

Assistir(見る・見物する)

Assistir(見る・見物する)miru/kembutsu suru assisto, assiste, assistimos, assistem Você freqüentemente assiste a um jogo de futebol? サッカーの試合は、よく見に行くんですか? sakkaa no shiai wa yoku mini ikun desuka? Sim, assisto todos fins de semana. はい、毎週、週末に見に行きます。 hai, maishu shumatsu ni mini ikimasu Não, eu sou muito atarefado. いいえ、とても忙しくて。 iie, totemo isogashikute Não, mas meus pais assistem às vezes. いいえ、でも両親は時々見に行きます。iie, demo ryoshin wa tokidoki mini ikimasu

Comer(食べる)Beber(飲む)

Comer(食べる)/Beber(飲む)taberu/nomu como, come, comemos, comem bebo, bebe, bebemos, bebem Você freqüentemente come na cidade? 外食は、よくするんですか? gaishoku wa yoku surundesuka? Sim, eu sempre como fora. はい、いつも外食です。 hai, itsumo gaishoku desu Não, eu sempre como em casa. いいえ、いつも家で食べます。 iie, itsumo iê dê tabemasu Você é capaz de beber muito? お酒は、たくさん飲むんですか? osake wa takusan nomundesuka? Sim, gosto de saqué. はい、お酒が好きです。 hai, osakê ga

Pretender(しよう)

Pretender(しよう)shiyo pretendo, pretende, pretendemos, pretendem O que você quer fazer no futuro? 将来的には何をしたいですか? shorai teki niwa nani wo shitai desu ka? Eu pretendo comnçar o curso de japonês. 日本語の講座を受けようと思います。 nihongo no koza wo ukeyo to omoimasu. Eu pretendo aprender portugês. ポルトガル語を習おうと思います。 porutogarugo wo narao to omoimasu. Eu pretendo voltar a estudar espanhol. スペイン語の勉強をもう一度しようと思います。 supeingo no benkyo wo mo ichido

Viver(暮らす)

Viver(暮らす)kurasu vivo, vive, vivemos, vivem Onde você vive? どちらにお住まいですか? dochira ni osumai desu ka? Vivo em Tóquio há dez anos. 東京に10年住んでいます。 tokyo ni jyu nen sundê imasu Agora eu somente visito Tóquio. Vivo no Rio de Janeiro. 今は東京に来てますけど、住んでいるのは、リオデジャネイロです。 ima wa tokyo ni kitê masu kedo, sundê iru nowa rio de janeiro desu Você vive com sua familía? ご家族とお住まいですか? gokazoku

Despedidas(別れる時の挨拶)

Despedidas(別れる時の挨拶)wakareru toki nô aisatsu Finque mais tempo! もう少しゆっくりしていってください。 mô sukoshi yukkuri shite itte kudasai Obrigado, mas tenho que ir agora. ありがとうございます。でも、もう行かないと。 arigatogozaimasu. demô mô ikanai tô Obrigado, mas tenho que ir trabalhar. ありがとうございます。でも、仕事に行かないと。 arigatogozaimasu. demô shigotô ni ikanai tô Obrigado, mas tenho que ir para casa. ありがとうございます。でも、帰らないと。 arigatogozaimasu. demô kaerani tô Obrigado, mas tenho que voltar para casa. ありがとうございます。でも、家に戻らないと。 arigatogozaimasu.